Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1.          Toepasselijkheid en geldigheid

 1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen “Algemene Voorwaarden”) zijn van toe­passing op de totstandkoming, inhoud, uitvoering en nakoming van alle (al dan niet schriftelijk vastgelegde) offertes en overeen­komsten van Opdracht zoals hierna nader gedefinieerd, krachtens welke Qualified People Vlaardingen, Qualified People Breda en Qualified People Gouda, ondernemingen welke zich toeleggen op:
  Het uitoefenen van een ingenieurs-, advies- en detacheringsbureau op het gebied van project- en interim-management, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, proces- en milieutechniek, bouwkunde, weg- en waterbouwkunde, beveiligingstechniek, installatietechniek en industriële automatisering, financiën, administratie en HR, en hierbinnen onder eigen leiding en toezicht ter beschikking stellen en detacheren van gespecialiseerde medewerkers en het aannemen van uitbesteed werk, hierna tezamen en ieder afzonderlijk te noemen “Qualified People”,alsmede alle aan haar gelieerde vennootschappen en ondernemingen op wier overeenkomsten de onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, werken aanneemt, zaken en diensten levert van welke aard dan ook en/of anderszins opdrachten uitvoert, voor zover niet uitdruk­ke­lijk en schrif­telijk an­ders is overeen­geko­men.
 2. Afwij­kingen van deze Algemene Voor­waarden zijn slechts gel­dig indien en voor zover deze door Qualified People uit­druk­kelijk en schrif­telijk zijn beves­tigd.
 3. Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn op overeenkomsten van Opdracht zoals hierna nader bepaald, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden, inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij van Qualified People, waaronder wordt verstaan degene die de Opdracht, zoals hierna nader bepaald, heeft gegeven en die door bemiddeling van Qualified People Kandidaten voorgesteld krijgt (hierna te noemen: bemiddelingsopdracht), alsmede alle aan deze wederpartij gelieerde ondernemingen, hierna te noemen “Opdrachtgever“, zijn niet van toepassing, tenzij deze door Qualified People uit­druk­kelijk en schrif­telijk zijn aanvaard.
 4. Onder “Opdracht” wordt verstaan de overeenkomst waarbij Qualified People zich verbindt jegens Opdrachtgever de door Opdrachtgever opgedragen opdracht en de daarin (schriftelijk) gedefinieerde werkzaamheden onder toepassing van het bij deze Algemene Voorwaarden bepaalde te verrichten, waarbij Opdrachtgever zich jegens Qualified People verbindt de bedongen tegenprestatie te verrichten.
 5. Onder “Kandidaat” of “Kandidaten” wordt verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon/ personen die door Qualified People wordt/ worden voorgesteld aan Opdrachtgever in het kader van een bemiddelingsopdracht.
 6. Onder “Raamovereenkomst” wordt verstaan een onlosmakelijk aan deze Algemene Voorwaarden verbonden stuk, waarin de randvoorwaarden van de te sluiten bemiddelingsopdracht zijn neergelegd.
 7. Onder de in deze Algemene Voorwaarden bedoelde ‘schriftelijke’ kennisgevingen, mededelingen of tussen partijen gemaakte nadere afspraken of overeenkomsten wordt onder deze Algemene Voorwaarden tevens begrepen: via telefax of elektronische weg.

Artikel 2.          Opdrachten/ Het tot stand komen van overeenkomsten

 1. Alle van Qualified People uitgaande aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en dergelijke, al dan niet mondeling, schriftelijk, via e-mail of website uitgebracht, zijn vrijblij­vend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven of overeengekomen en gelden niet automatisch voor een toekomstige Opdracht.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel komt een overeenkomst tot Opdracht tot stand door schriftelijke aanvaarding door Opdrachtgever van de door Qualified People uitgebrachte offerte welke aanvaarding door Qualified People is ontvangen en bevestigd, danwel door schriftelijke verstrekking van een Opdracht door de Opdrachtgever aan Qualified People welke door Qualified People is bevestigd, danwel nadat Opdrachtgever door handelen of nalaten heeft laten blijken met de inhoud van een opdrachtbevestiging in te stemmen.
 3. De condities waarop Qualified People Kandidaten bij Opdrachtgever bemiddelt, kunnen worden neergelegd in een Raamovereenkomst, welke, indien mogelijk, vooraf met deze Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever ter hand worden gesteld.

Artikel 3.          Uitvoering van overeenkomsten

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Qualified People het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden
 2. Opdrachtgever is gehouden Qualified People tijdig alle informatie te verstrekken die voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk is. Qualified People baseert zich bij uitvoering van de Opdracht op de door Opdrachtgever verstrekte informatie.

Artikel 4.          Prijzen, facturering en betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn prijzen in euro’s en exclusief omzetbelasting en zal facturering wekelijks plaatsvinden.
 2. Door Qualified People bekend gemaakte prijzen, tarieven en/of vergoedingen kunnen door Qualified People te allen tijde en zonder vooraf­gaande aan­kondiging worden gewijzigd.
 3. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle betalingen dienen te geschieden in euro’s, per bank door overmaking ten gunste van een door Qualified People aan te wijzen bankrekening, zonder korting, verrekening of op­schor­ting door Opdrachtgever uit welken hoofde ook. Alle met de betaling samenhangende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Indien en op het moment dat Opdrachtgever een aan Qualified People verschuldigd bedrag niet binnen de overeen­gekomen termijn volledig heeft betaald, is Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over dat verschuldigde bedrag vanaf 14 dagen na de factuurdatum tot aan het tijdstip van betaling daarvan een rente ver­schuldigd gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, onverminderd het bepaalde in het volgende lid van dit artikel.
 5. Indien Opdrachtgever een aan Qualified People verschuldigd bedrag niet binnen de overeen­gekomen termijn heeft betaald, is Qualified People voorts gerechtigd dit bedrag gerechtelijk dan wel (buitengerechtelijk) via een derde te laten in­cas­seren. Alle hieraan verbonden kosten, welke worden gesteld op mini­maal 15% (vijftien procent) van het totaal door Opdrachtgever aan Qualified People verschuldigde bedrag, met inbegrip van de omzetbelasting, met een minimum bedrag van €500,– (vijfhonderd euro), komen voor rekening van Opdrachtgever. Qualified People behoudt zich het recht voor haarvordering(en) op Opdrachtgever aan derden over te dragen.
 6. Niet tijdige betaling van een factuur door Opdrachtgever maakt alle andere jegens Opdrachtgever openstaande facturen met onmiddellijke ingang opeisbaar. Qualified People is gerechtigd haar vorderingen op Opdrachtgever te verrekenen met schulden van alle met Qualified People verbonden ondernemingen jegens Opdrachtgever.
 7. Qualified People behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van Opdrachtgever of uit hoofde van andere zakelijke overwegingen voor een Opdracht vooruitbetaling of nadere zekerheid te verlangen. Indien dit niet ten genoegen van Qualified People gebeurt is zij gerechtigd de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten of te weigeren, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van andere rechten uit deze overeenkomsten of de wet.
 8. Opdrachtgever verplicht zich, wanneer Qualified People dat op enig moment verlangt, zijn vorderingen op derden tot zekerheid voor de nakoming van al zijn betalingsverplichtingen jegens Qualified People onverwijld aan Qualified People in pand te geven, op één van de wijzen beschreven in artikel 239 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 5.          Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst conform deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) aanpassen.
 2. Indien door aanpassing van de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid van dit artikel het tijdstip van voltooiing van de uitvoering kan worden beïnvloed zal Qualified People de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Indien de aanpassing van de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid van dit artikel financiële of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Qualified People de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien er na het sluiten van de overeenkomst met betrekking tot een Opdracht sprake is van stijging van belasting, koersen van buitenlandse valuta, loonkosten of lonen is Qualified People gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 6.          Kandidaten

 1. Indien Opdrachtgever een door Qualified People voorgedragen Kandidaat afwijst of indien een Kandidaat een aanbod van Opdrachtgever afwijst en Opdrachtgever binnen 24 (vierentwintig) maanden na de voordracht van de Kandidaat met deze Kandidaat een arbeidsovereenkomst aangaat, danwel Kandidaat direct of indirect voor zich laat werken, is Opdrachtgever gehouden aan Qualified People het bemiddelingstarief voor deze Kandidaat te voldoen zoals neergelegd in de Raamovereenkomst.
 2. Het is Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Qualified People op generlei wijze toegestaan, gegevens over Kandidaten aan derden te verstrekken, of Kandidaten aan derden voor te stellen, onverminderd het bepaalde in artikel 10. Bij overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever gehouden aan Qualified People het bemiddelingstarief voor deze Kandidaat te voldoen zoals neergelegd in de Raamovereenkomst.

Artikel 7.          Duur, einde, opschorting en ontbinding

 1. De overeenkomst tot Opdracht eindigt van rechtswege door het verstrijken van de duur van de overeenkomst tot Opdracht, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen en behoudens in het geval van tussentijdse opzegging conform het hierna bepaalde.
  Verlenging van de overeenkomst tot Opdracht is mogelijk, in welk geval de overeenkomst tot Opdracht in beginsel wordt voortgezet onder dezelfde voorwaarden, zoals vastgelegd in de (oorspronkelijke) overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De overeenkomst tot Opdracht kan te allen tijde tussentijds zowel door Qualified People als Opdrachtgever worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, tenzij partijen schriftelijk een andere opzeggingstermijn overeenkomen, waarbij Qualified People aanspraak behoudt op betaling van de facturen voor de tot het einde van deze termijn verrichte werkzaamheden.
 3. Indien:
  (a) Opdrachtgever niet, niet behoor­lijk of niet tijdig vol­doet aan enige verplichting welke voor hem
  uit een over­eenkomst­ voort­vloeit;
  (b) Opdrachtgever in staat van faillissement is ver­klaard of een ver­zoek daartoe bij de rechtbank is
  inge­diend;
  (c) Opdrachtgever (al dan niet voorlopig) surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is
    ver­leend;   
  (d) Het bedrijf van Opdrachtgever wordt stilge­legd of geli­qui­deerd; of
  (e) Beslag op (een gedeelte van) de goederen van Opdrachtgever wordt ge­legd,
  heeft Qualified People het recht de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten of de overeenkomst,­ zon­der enige inge­bre­kestel­ling of ge­rech­te­lijke tussenkomst en zon­der zelf tot enige scha­dever­goeding ge­houden te zijn, door mid­del van een schrifte­lijke me­dedeling aan
  Opdrachtgever met onmiddellijke ingang geheel of ge­deel­te­lijk te ont­binden, een en an­der onvermin­derd het recht van Qualified People om nakoming en/of schadever­goe­ding te vorde­ren.
 4. In geval een van de in art. 7.3 genoemde omstandigheden zich bij Opdrachtgever voordoet, zullen alle vorderingen van Qualified People op Opdrachtgever terstond en ten volle opeisbaar zijn.

Artikel 8.          Overmacht

 1. Onder overmacht in de zin van deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan: elke ontoerekenbare, buiten de wil, toedoen of directe invloed van een partij liggende omstandigheid, die de na­koming van enige op een partij rustende verbintenis uit hoofde van een over­eenkomst tijdelijk of blijvend ver­hin­dert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: staking door de werknemer(s) van Qualified People, blokkades, niet nakoming van toeleveranciers of onderaannemers van Qualified People, of gebrek aan ener­gie, beperkende overheids­maat­regelen, na­tuurrampen, epidemieën, mobili­satie, oorlog, revolu­tie, inbeslagneming, beslagleg­ging, en ieder andere voor Qualified People rede­lijker­wijze niet voor­zien­bare om­stan­dig­heid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Qualified People kan worden gevorderd.
 2. Wanneer bij overmacht nakoming van een overeenkomst redelijker­wijze niet van Qualified People kan worden verlangd als bedoeld in lid 1 van dit artikel, heeft zij het recht de uitvoe­ring van betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten danwel deze overeen­komst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schade­vergoeding gehouden te zijn, geheel of ge­deel­telijk te ontbinden.
 3. Indien Qualified People bij het intreden van de overmacht als bedoeld in dit artikel al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde danwel het leverbare gedeelte afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als het betrof een afzonderlijke Opdracht.

Artikel 9.          Aansprakelijkheid

 1. Door Qualified People wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekerking in voorkomende gevallen aanspraak op een uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis.
 2. Indien en voor zover de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen recht op uitkering geeft dan is iedere aansprakelijkheid van Qualified People beperkt tot het bedrag van de Opdracht, verminderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting, zulks tot maximaal en te allen tijde en onder welke omstandigheden dan ook tot een bedrag van € 25.000.
 3. Het in de vorige leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de bestuurders van Qualified People.
 4. Opdrachtgever is jegens Qualified People verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarmee Opdrachtgever arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede voor het (doen) verrichten van arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijze nodig is om te voorkomen dat in het kader van de Opdracht door Qualified People ingezette werknemers in de uitoefening van zijn/haar taken schade lijden.

Artikel 10.       Geheimhouding

 1. Opdrachtgever is verplicht, zowel tijdens de duur van een tussen Opdrachtgever en Qualified People gesloten overeenkomst tot Opdracht als ook daarna, tot geheimhouding van alle vertrouwelijke kennis, gegevens en informatie (waaronder onder andere begrepen gegevens van medewerkers van Qualified People, Kandidaten (als bedoeld in artikel 6), rapporten, adviezen, (model)contracten en andere schriftelijke uitingen van Qualified People) die hij in het kader van hun overeenkomst van Qualified People of van andere bron heeft verkregen met betrekking tot de zaken van Qualified People en de met haar gelieerde ondernemingen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Qualified People is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11.       Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op offertes, aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Qualified People waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
 3. Alle geschillen, betrekking hebbende op een overeenkomst of de uit­voering van een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Qualified People waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede geschillen over de interpretatie van toepassing van deze Algemene Voorwaarden, die niet in onder­ling overleg tussen partijen kunnen worden opge­lost, kunnen door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.